เสริมสร้างสมรรถนะ บริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลัง
สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล(CEO) และนักจัดการการเงิน(CFO)

เนื้อหาโดย : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เมื่อ: 28 มีนาคม 2561

      นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ภายในเขตสุขภาพที่ 1 ประชุมเสริมสร้างสมรรถนะ บริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลัง สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล(CEO) และนักจัดการการเงิน(CFO) ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างเขตสุขภาพที่ 1 และโรงพยาบาล กรุงเทพ เชียงใหม่ ณ.โรงพยาบาล กรุงเทพ เชียงใหม่ ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561
   
 
  เอกสาร : เชิญประชุม - ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้sางสมรรถนะการบริหารจัดการการเงินการคลังแบบโรงพยาบาลเอกชนสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล(CEO)และนักจัดกการการเงิน