สรุปตรวจราชการ 2561

เนื้อหาโดย : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เมื่อ: 13 กันยายน 2561

 
      ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 14:00
ณ ห้องประชุม 2 และห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 

ลำดับที่

เรื่อง

ไฟล์เอกสาร

2.

ppt นำเสนอผลการตรวจราชการ คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ

เอกสาร

2.1.

INS1.1 คณะ1 Executive summary อัตราส่วนการตายมารดาไทย

เอกสาร

2.2.

INS1.1 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 มารดาตาย รอบที 1.2561

เอกสาร

2.3.

INS1.2 คณะ1 Executive summary พัฒนาการสมวัย

เอกสาร

2.4.

INS1.2 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 พัฒนาการสมวัย

เอกสาร

2.5.

INS1.3 คณะ1 Executive summary 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

เอกสาร

2.6.

INS1.3 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

เอกสาร

2.7.

INS1.4 คณะ1 Executive summary cavity free

เอกสาร

2.8.

INS1.4 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 cavity free

เอกสาร

2.9.

INS1.5 คณะ1 Executive summary อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

เอกสาร

2.10.

INS1.5 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 อัตราการคลอดมีชีพ หญิงอายุ 15-19 ปี

เอกสาร

2.11.

INS1.6 คณะ1 Executive summary Long Term Care

เอกสาร

2.12.

INS1.6 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 Long Term Care

เอกสาร

2.13.

ตชว.PA_INS1.7 คณะ1 Executive summary พชอ.

เอกสาร

2.14.

ตชว.PA_INS1.7 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)

เอกสาร

2.15.

ตชว.PA_INS1.8 คณะ1 Executive summary EOC&SAT

เอกสาร

2.16.

ตชว.PA_INS1.8 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 EOC&SAT/td>

เอกสาร

2.23.

ตชว.PA_INS1.12 คณะ1 Executive summary GREEN & CLEAN Hospital

เอกสาร

2.24.

ตชว.PA_INS1.12 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 GREEN & CLEAN Hospital

เอกสาร

2.25.

MO1.1 คณะ1 Executive summary การคลอดมาตรฐาน

เอกสาร

2.26.

MO1.1 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 การคลอดมาตรฐาน

เอกสาร

2.27.

MO1.2,1.4 คณะ1 Executive summary IQ และ EQ

เอกสาร

2.28.

MO1.2,1.4 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 IQ และ EQ

เอกสาร

2.29.

MO1.3 คณะ1 Executive summary เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน

เอกสาร

2.30.

MO1.3 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน

เอกสาร

2.31.

MO1.5 คณะ 1 Executive summary Healthy Ageing

เอกสาร

2.32.

MO1.5 คณะ 1 รายงานผลตรวจรายประเด็น Healthy Ageing

เอกสาร

2.33.

MO1.6 คณะ1 Executive summary OVCCA

เอกสาร

2.34.

MO1.6 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 OVCCA

เอกสาร

2.35.

MO1.7 คณะ 1 Executive summary ดัชนีมวลกายปกติ BMI

เอกสาร

2.36.

MO1.7 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 ดัชนีมวลกายปกติ BMI

เอกสาร

2.37.

MO1.8 คณะ1 Executive summary HIV

เอกสาร

2.38.

MO1.8 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 HIV

เอกสาร

2.40.

MO1.9 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะ 1 ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหาร แปรรูป

เอกสาร

2.41.

MO1.10 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เอกสาร

2.42.

MO1.11 คณะ1 Executive summary มาตรฐานสถานพยาบาล

เอกสาร

2.43.

MO1.11 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 มาตรฐานสถานพยาบาล

เอกสาร

2.44.

MO1.12 คณะ1 Executive summary จัดการปัจจัยเสี่ยง

เอกสาร

2.45.

MO1.12 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 จังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยง

เอกสาร

3.1.

ตชว.PA_INS2.1 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร PCC ข้อมูล 6 เดือน ปี 61

เอกสาร

3.2.

ตชว.PA_INS2.1 รายงานผลตรวจรายประเด็น PCC สปค.

เอกสาร

3.3.

ตชว.PA_INS2.2 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร ODS รอบ 1 ปี 2561

เอกสาร

3.4.

ตชว.PA_INS2.2 คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น_ODS_/td>

เอกสาร

3.5.

ตชว.PA_INS2.3 คณะ 2_บทสรุปผู้บริหาร TB_รอบ 1-61

เอกสาร

3.6.

ตชว.PA_INS2.3 คณะ 2_รายงานผลตรวจรายประเด็น TB_รอบที่ 1-61

เอกสาร

3.7.

ตชว.PA_INS2.4 บทสรุปผู้บริหาร เมืองสมุนไพร

เอกสาร

3.8.

ตชว.PA_INS2.4 รายงานผลตรวจรายประเด็น เมืองสมุนไพร

เอกสาร

3.11.

INS2.6,2.14 คณะ 2_บทสรุปผู้บริหาร สาขาหัวใจ รอบ 1-2561

เอกสาร

3.12.

INS2.6,2.14 คณะ 2_รายงานผลตรวจรายประเด็น สาขาหัวใจ รอบ 1-2561

เอกสาร

3.13.

ตชว.PA_INS2.7 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร สาขาอุบัติเหตุ_รอบ 1-61

เอกสาร

3.14.

ตชว.PA_INS2.7 คณะ 2 รายงานผลตรวจราชการ สาขาอุบัติเหตุ_รอบ 1-61

เอกสาร

3.15.

INS2.8 บทสรุปผู้บริหาร ผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทย

เอกสาร

3.16.

INS2.8 รายงานผลตรวจรายประเด็น ผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทย

เอกสาร

3.17.

INS2.9 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร สาขาไต รอบ 1-61

เอกสาร

3.18.

INS2.9 คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น สาขาไต

เอกสาร

3.19.

INS2.10 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

เอกสาร

3.20.

INS2.10 คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

เอกสาร

3.21.

INS2.11 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร ยาเสพติด

เอกสาร

3.22.

INS2.11 คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น สาขายาเสพติด

เอกสาร

3.23.

ตชว.PA_INS2.12 คณะ 2 executive RDU_AMR รอบ 1-61

เอกสาร

3.24.

ตชว.PA_INS2.12 คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น RDU_AMR รอบ 1-61

เอกสาร

3.25.

INS2.13 _1.บทสรุปผู้บริหาร ส่งต่อนอกเขต

เอกสาร

3.26.

INS2.13 รายงานผลตรวจรายประเด็น การส่งต่อนอกเขต กบรส.

เอกสาร

3.27.

MO 2.1 คณะ2_บทสรุปผู้บริหาร_คร._Control DM-HT

เอกสาร

3.28.

MO 2.1 คณะ2_รายงานผลรายประเด็น_คร._Control DM-HT_รอบที่ 1-61

เอกสาร

3.29.

MO 2.2 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร อัตราตายทารกแรกเกิด

เอกสาร

3.30.

MO 2.2 คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น อัตราตายทารกแรกเกิด

เอกสาร

3.31.

MO 2.3 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

เอกสาร

3.32.

MO 2.3 คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

เอกสาร

3.33.

mo 2.4,2.5 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร โรคซึมเศร้า suicide กรมสุขภาพจิต

เอกสาร

3.34.

mo 2.4,2.5 คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น โรคซึมเศร้า suicide กรมสุขภาพจิต/td>

เอกสาร

3.35.

MO 2.6 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired

เอกสาร

3.36.

MO 2.6 คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired

เอกสาร

3.37.

MO 2.7 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture

เอกสาร

3.38.

MO 2.7 คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture

เอกสาร

3.39.

MO 2.8 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

เอกสาร

3.40.

MO 2.8 คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

เอกสาร

3.41.

MO 2.9 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร สาขาตา รอบ 1-61


เอกสาร

3.42.

MO 2.9 คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น สาขาตา รอบ 1-61

เอกสาร

3.43.

MO 2.10 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง 

เอกสาร

3.44.

MO 2.10 คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง

เอกสาร

3.45.

MO2.11 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร_อัตราตายปอดบวมในเด็กไทยฯ


เอกสาร

3.46.

MO2.11_คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น อัตราตายปอดบวมในเด็กไทยฯ


เอกสาร

3.47.

MO2.12 คณะ 2_summary มารดาตกเลือดหลังคลอด


เอกสาร

3.48.

MO2.12 คณะ 2_รายงานผลตรวจรายประเด็น ตกเลือดหลังคลอด


เอกสาร

3.49.

MO2.13 คณะ 2_บทสรุป ลดอัตราคลอดก่อนกำหนดฯ


เอกสาร

3.50.

MO2.13 คณะ 2_รายงานผลตรวจรายประเด็น ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด

เอกสาร

3.51.

MO 2.14 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ

เอกสาร

3.52.

MO 2.14 คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ

เอกสาร

3.53.

MO 2.15 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่

เอกสาร

3.54.

MO 2.15 คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่

เอกสาร

3.55.

MO2.16_คณะ 2 บทสรุป_การผ่าตัดคลอด.

เอกสาร

3.56.

MO2.16_คณะ 2 รายงานผลตรวจรายประเด็น ผ่าตัดคลอด.

เอกสาร

3.57.

INS3.1 คณะ 3 รายงานผลรายประเด็น Happinometer รอบ 6 เดือน ปี 61


เอกสาร

3.58.

ตชว.PA_INS3.2 คณะ 3 รายงานผลตรวจรายประเด็น-retention-รอบ 1-61

เอกสาร

3.59.

INS3.3 คณะ 3 รายงานผลตรวจรายประเด็น ITA ปรับ รอบ 6 เดือน ปี 61

เอกสาร

3.60.

INS3.4 คณะ 3 รายงานผลตรวจรายประเด็น ซื้อยาร่วม รอบที่ 1 ปี 2561


เอกสาร

3.61.

INS3.5 คณะ 3 รายงานผลตรวจรายประเด็น (การตรวจสอบภายใน) รอบ 6 เดือน ปี 61


เอกสาร

3.62.

ตชว.PA_INS3.6 คณะ 3 รายงานผลตรวจรายประเด็น PMQA สรุปผล 6 เดือน ปี 61


เอกสาร

3.63.

ตชว.PA_INS3.7 คณะ 3 รายงานผลตรวจรายประเด็น HA รอบ 6 เดือน ปี 61


เอกสาร

3.65.

ตชว.PA_INS3.9 คณะ 3 รายงานผลตรวจรายประเด็น วิกฤตการเงินระดับ 7 รอบ 6 เดือน ปี 61

เอกสาร

3.67.

รายงานผลตรวจราชการ คณะ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการ

เอกสาร

0.

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 

เอกสาร

7.

วาระการประชุมสรุปผลตรวจปี 61

เอกสาร

2.39.

MO1.9 คณะ 1 Executive summary อาหารสดและอาหารแปรรูป มีความปลอดภัย

เอกสาร

2.39.

mo 1.10 คณะ 1 Executive summary ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เอกสาร

3.57.

INS3.1 คณะ 3 บทสรุปผู้บริหาร Happinometer รอบ 6 เดือน ปี 61

เอกสาร

3.58.

ตชว.PA_INS3.2 คณะ 3 บทสรุปผู้บริหาร-retention-รอบ 1-61

เอกสาร

3.60.

INS3.4 คณะ 3 บทสรุปผู้บริหาร ซื้อยาร่วม รอบที่ 1 ปี 2561

เอกสาร

3.61.

INS3.5 คณะ 3 บทสรุปผู้บริหาร (การตรวจสอบภายใน) รอบ 6 เดือน ปี 61

เอกสาร

3.62.

ตชว.PA_INS3.6 คณะ 3 บทสรุปผู้บริหาร PMQA สรุปผล 6 เดือน ปี 61

เอกสาร

3.63.

ตชว.PA_INS3.7 คณะ 3 บทสรุปผู้บริหาร HA รอบ 6 เดือน ปี 61

เอกสาร

3.65.

ตชว.PA_INS3.9 คณะ 3 บทสรุปผู้บริหาร วิกฤตการเงินระดับ 7 รอบ 6 เดือน ปี 61

เอกสาร

3.59.

INS3.3 คณะ 3 บทสรุปผู้บริหาร ITA ปรับ รอบ 6 เดือน ปี 61

เอกสาร

3.9.

INS2.5 คณะ 2 บทสรุปผู้บริหาร Stroke รอบ 1 ปี 61

เอกสาร

3.10.

INS2.5 คณะ 2_รายงานผลตรวจรายประเด็น สาขา Stroke รอบ 1-61

เอกสาร

3.64.

ตชว.PA_INS3.8 คณะ 3 รายงานผลตรวจรายประเด็น รพ.สต.รอบ 6 เดือน ปี 61

เอกสาร

3.64.

ตชว.PA_INS3.8 คณะ 3 บทสรุปผู้บริหาร รพ.สต.รอบ 6 เดือน ปี 61

เอกสาร

0.

NEW Flow.PA 61 รอบ 9 เดือน ประชุม สป.สัญจร จ.ตรัง วันที่ 7 ก.ย.61

เอกสาร

0.

FLOW คำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปี 61 รอบ 9 เดือน

เอกสาร

2.17.

INS1.9 คณะ1 Executive summary เสียชีวิตจากการจมน้ำ

เอกสาร

2.18.

INS1.9 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 เสียชีวิตจากการจมน้ำ

เอกสาร

2.19.

INS1.10 คณะ1 Executive summary อุบัติเหต (RTI)

เอกสาร

2.20.

INS1.10 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 อุบัติเหต (RTI)

เอกสาร

2.21.

INS1.11 คณะ1 Executive summary DM-HT

เอกสาร

2.22.

INS1.11 รายงานผลตรวจรายประเด็น คณะที่ 1 DM-HT

เอกสาร

0.

แผ่นพับ ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด PA และตรวจราชการ รอบ 9 เดือน ปี 61

เอกสาร

0.

แผ่นพับ ผลการดำเนินงาน 21 KPIs รอบ 9 เดือน ปี 61

เอกสาร

21.

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตรวจราชการฯ ของสำนักวิชาการสาธารณสุข สป.

เอกสาร

3.66.

บทสรุปผู้บริหาร คณะ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการ

เอกสาร

4.

ppt นำเสนอผลการตรวจราชการ คณะ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

เอกสาร

6.

ppt นำเสนอแนวทางการตรวจราชการและตัวชี้วัดการตรวจราชการปี 2562

เอกสาร

8.

ppt ผลการพัฒนาระบบตรวจราชการ ประจำปี 61

เอกสาร

3.

ppt นำเสนอผลการตรวจราชการ คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

เอกสาร

5.

นำเสนอผลการตรวจราชการ คณะ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการ

เอกสาร

19. เล่มสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 คณะที่ 1-4

เอกสาร

20. บทสรุปผู้บริหาร ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561

เอกสาร