นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 
 
   
  นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1
 

เขตสุขภาพที่ 1
   
   
  นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 1
 
         
       
นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ โสภน
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
นายแพทย์ เอกชัย คำลือ
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
นายแพทย์ สำเริง สีแก้ว
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
นายแพทย์ วิชิน โชติปฏิเวชกุล
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

 
นายแพทย์ย์สาธารณสุขจังหวัด
       
นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์
นพ.สสจ.เชียงใหม่
นพ.วิทยา พลสีลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
รักษาการแทน นพ.สสจ.ลำพูน
นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรักษ์
นพ.สสจ.ลำปาง
นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์
นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน
       
นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง
นพ.สสจ.เชียงราย
นายแพทย์ขจร วินัยพานิช
นพ.สสจ.แพร่
นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง 
นพ.สสจ.น่าน
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นพ.สสจ.พะเยา
       

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
       
นพ.วรเชษฐ์ เต๋ชะรักษ์
ผอ.รพ.นครพิงค์
นพ.ทรงวุฒฺ ทรัพย์ทวีสิน
ผอ.รพ.ศูนย์ลำปาง
นพ.ไชยเวช ธนไพศาล
ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
พญ.สุวรรณา ตีระวณิชย์
ผอ.รพ.แพร่ จ.แพร่
       
พญ.จิรพร ภัทรนุธาพร
ผอ.รพ.พะเยา จ.พะเยา
นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค์
ผอ.รพ.น่าน จ.น่าน
นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภน
ผอ.รพ.ลำพูน จ.ลำพูน
นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย
ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน
 
นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล
ผอ.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา
นพ.วิชญ์ สิริโรจน์พร
ผอ.รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่
นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน
ผอ.รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 
       

 
ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ
       
พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1
จ. เชียงใหม่
นพ.สุเมธ องค์วรรณดี
ผอ.สนง.สคร. 1
จ.เชียงใหม่
นายถาวร ขาวแสง
ผอ.สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1
จ.เชียงใหม่
นายสังคม วิทยนันทน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
       
นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1
จ.เชียงราย
นพ.มนตรี นามมงคล
ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
จ.เชียงใหม่
พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ
รักษาการแทน
ผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
จ.เชียงใหม่
นพ.วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์
ผอ.รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
       
นาย วีรวัต อุครานันท์
ผอ.รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
พญ.ศศิธร ศิริมหาราช
ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม่่
จ.เชียงใหม่
พญ.สุวรรณี เรืองเดช
ผู้อำนวยการ ผอ.รพ.สวนปรุง
จ.เชียงใหม่
นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง
ผอ.รพ.มะเร็งลำปาง
จ.ลำปาง
       
ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อ.วาสนา มั่งคั่ง
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
จ.ลำปาง
ดร.ธานี กล่อมใจ
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จ.พะเยา
ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จ.แพร่