นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 
 
   
  นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1
 

เขตสุขภาพที่ 1
   
   
  นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง
ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 1
 
         
       
นายแพทย์ วิชิน โชติปฏิเวชกุล
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
นายแพทย์ วรัญญู จำนงประสาทพร
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

 
นายแพทย์ย์สาธารณสุขจังหวัด
       
นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์
นพ.สสจ.เชียงใหม่
นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร
นพ.สสจ.ลำพูน
นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
นพ.สสจ.ลำปาง
นายแพทย์เอกชัย คำลือ
นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน
       
นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า
นพ.สสจ.เชียงราย
นายแพทย์ขจร วินัยพานิช
นพ.สสจ.แพร่
นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ 
นพ.สสจ.น่าน
นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์
นพ.สสจ.พะเยา
       

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
       
นพ.วรเชษฐ์ เต๋ชะรักษ์
ผอ.รพ.นครพิงค์
นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ
ผอ.รพ.ศูนย์ลำปาง
นพ.ไชยเวช ธนไพศาล
ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล
ผอ.รพ.แพร่ จ.แพร่
       
นพ.ธวัชชัย ปานทอง
ผอ.รพ.พะเยา จ.พะเยา
พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช
ผอ.รพ.น่าน จ.น่าน
พญ.ภาวิณี เอื่ยมจันทร์
ผอ.รพ.ลำพูน จ.ลำพูน
นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ
ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน
 
นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค์
ผอ.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา
นพ.วิชญ์ สิริโรจน์พร
ผอ.รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่
นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน
ผอ.รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 
       

 
ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ
       
พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1
จ. เชียงใหม่
นพ.สุเมธ องค์วรรณดี
ผอ.สนง.สคร. 1
จ.เชียงใหม่
นายถาวร ขาวแสง
ผอ.สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1
จ.เชียงใหม่
นายสังคม วิทยนันทน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
       
นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1
จ.เชียงราย
ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา
ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
จ.เชียงใหม่
พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ
ผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
จ.เชียงใหม่
นพ.วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์
ผอ.รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
       
นพ.อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์
ผอ.รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
พญ.ศศิธร ศิริมหาราช
ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม่่
จ.เชียงใหม่
นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน
ผู้อำนวยการ ผอ.รพ.สวนปรุง
จ.เชียงใหม่
นพ.วีรวัต อุครานันท์
ผอ.รพ.มะเร็งลำปาง
จ.ลำปาง
       
ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อ.วาสนา มั่งคั่ง
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
จ.ลำปาง
ดร.ธานี กล่อมใจ
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จ.พะเยา
ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จ.แพร่