ปีงบประมาณ 2562
หมวดคำสั่ง
ลงวันที่
เลขที่
หัวข้อเรื่อง
CSO 28 พฤษภาคม 2562 1508/2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1
CIO 28 มิถุนายน 2562 2250/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 1
CPPO 24 ธันวาคม 2561 3503/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรคสู่ความเป็นเลิศ(CPPO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 1
CPPO 24 ธันวาคม 2561 4201/2561 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านพัฒนาคุณภาพระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคสู่ความเป็นเลิศ(CPPO)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 1
CFO 24 ธันวาคม 2561 4204/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1
CHRO 24 ธันวาคม 2561 4200/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 1(Chief Human Resource Office : CHRO)
CIO 24 ธันวาคม 2561 4203/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1
CSO 24 ธันวาคม 2561 4202/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1
ปีงบประมาณ 2561
หมวดคำสั่ง
ลงวันที่
เลขที่
หัวข้อเรื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 25 ตุลาคม 2561 3668/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเขตสุขภาพที่ 1 / ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561
NCD Clinic Plus , CKD Clinic 15 พฤษภาคม 2561 1608/2561 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินคุณภาพการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบูรณาการ NCD Clinic Plus , CKD Clinic เขตสุขภาพที่ 1
Cluster 14 พฤศจิกายน 2560 3583/2560 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการยุทธศาสตร์ตามกลุ่มภารกิจสำคัญกระทรวงสาธารณสุข และปัญหาพื้นที่ (Agenda & Area base)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตสุขภาพที่ ๑
CIO 14 พฤศจิกายน 250 3586/2560 คำสั่งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ ๑
CHRO 14 พฤศจิกายน 2560 3584/2559 คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ ๑
CFO 14 พฤศจิกายน 25609 3585/2559 คำสั่งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑
CSO 30 พฤศจิกายน 2560 3931/2560 คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๑
ปีงบประมาณ 2560
หมวดคำสั่ง
ลงวันที่
เลขที่
หัวข้อเรื่อง
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่1 30 พฤศจิกายน 2560 3929/2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1
CSO 28 ธันวาคม 2559 3911/2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(CSO)
CIPO 8 ธันวาคม 2559 3768/2559 คณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสำคัญกระทรวงสาธารณสุข(CIPO)
CIO 3 พฤษภาคม 2560 1207/2560 คณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารสารสนเทศ(ล่าสุด)
CHRO(เดิม59) 21 กันยายน 2559 2848/2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 1
CHRO(วิจัย) 3 พฤศจิกายน 2559 3345/2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสร้างนวัตกรรม งานวิจัย ระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1
CFO 3 พฤศจิกายน 2559 3344/2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมและอนุกรรมการการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1
       
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15 กรกฏาคม 2559 2298/2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเขตสุขภาพที่ 1
เครือข่ายนักกฏหมาย 17 มีนาคม 2559 3/2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักกฏหมายและการบังคับใช้กฏหมาย เขตสุขภาพที่ 1
ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง 29 กรกฏาคม 2559 2384/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ในสถานพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1
หน่วยบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมร่วมกัน 14 กุมภาพันธ์ 2560 420/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมร่วมกันระดับเขตสุขภาพที่ 1
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่1 19 เมษายน 2560 1052/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่1
สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
และจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพที่ 1
19 เมษายน 2560 1053/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบริการสุขภาพสาขาพัฒนาระบบบริการ
ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพที่ 1
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสำคัญกระทรวงสาธารณสุข(คบ) 20 กุมภาพันนธ์ 2560 500/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้านบริหาร เขตสุขภาพที่1
คณะกรรมการที่ปรึกษา เขตสุขภาพที่1 7 สิงหาคม 2560 2279/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา เขตสุขภาพที่1
PP&P เขตสุขภาพที่ 1 พ.ศ.2560-2569 22 พฤษภาคม 2560 10/2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศเขตสุขภาพที่ 1 พ.ศ.2560-2569
Green and Clean Hospital 20 กุมภาพันนธ์ 2560 501/2560 คณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสำคัญกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
Intermediate Care 3 พฤษภาคม 2560 1208/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ Intermdediate Care เขตสุขภาพที่1
ปีงบประมาณ 2559
หมวดคำสั่ง
ลงวันที่
เลขที่
หัวข้อเรื่อง
CIO 8 มกราคม 2559 60/2559 คณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารสารสนเทศ
    1011 / 2559 คณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารสารสนเทศ(เพิ่มเติม)
CHRO 21 กันยายน 2559 2848 / 2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 1
CFO 8 ธันวาคม 2558 3138/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมและอนุกรรมการการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1
CSO 8 มกราคม 2559 55/2559 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่ 1
DCB 8 มกราคม 2559 58/2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการควบคุมป้องกันโรคและภันพิบัติ(Disease Control Board : DCB)
EHB 8 มกราคม 2559 56/2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม(Environmental Health Board : EHB)
PPRB 8 มกราคม 2559 57/2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มวัย
(Health Protection Promotion and Rehabilitaion Board : PPRB)
ปีงบประมาณ 2557
หมวดคำสั่ง
ลงวันที่
เลขที่
หัวข้อเรื่อง
CIO 24 ธันวาคม 2557 3671/2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสารสนเทศCIO เขตสุขภาพที่ 1 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
CIO 6 กรกฏาคม 2558 1441/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 1
CHRO 6 กรกฏาคม 2558 1439/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 1(ล่าสุด)
CFO 26 พฤศจิกายน 2557 3298/2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1
CSO 26 ตุลาคม 2556 3182/2556 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับเครือข่ายบริการ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1
       
CSO 15 ธันวาคม 2557 3549/2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1(MCH board health region 1)
CSO 26 ธันวาคม 2557 3678/2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 1
COO 28 พฤศจิกายน 2557 3345/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา เขตสุขภาพที่1
CIO 21 มกราคม 2558 149/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม เขตสุขภาพที่1
CSO 16 ธันวาคม 2557 3556/2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมนักสุขภาพฟันดี เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2558
       
CSO 26 พฤศจิกายน 2557 3297/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1
CSO 16 ธันวาคม 2557 3557/2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เขตสุขภาพที่ 1
  1 ธันวาคม 2557 3365/2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ บริหารสารสนเทศ (CIO)
CSO 26 พฤศจิกายน 2557 3294/2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสขภาพที่ 1(CSO)
CSO 21 มกราคม 2558 150/2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจิตเวช เขตสขภาพที่ 1
CIO(ย3) 26 พฤศจิกายน 2557 3295/2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม เขตสุขภาพที่ 1