สถานที่ตั้ง
 
ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 1 | เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน
อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2 เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
 
โทรศัพท์
   053-890238-40
 
โทรสาร
   053-890241


สถานที่ตั้ง
 
อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2
เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เชียงใหม่ 50150
 
โทรศัพท์ : 053-890238-40
FAX : 053-890241
 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 Office
healthregion1@gmail.com
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ CIO
healthregion1.cio@gmail.com
งานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล CHRO
healthregion1.chro@gmail.com
งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ CSO
healthregion1.cso@gmail.com
งานบริหารการเงินการคลัง CFO
healthregion1.cfo@gmail.com