งานตรวจราชการ

 
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 
 
   
  นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1
นายผดุชชัย เคียนทอง
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
 
 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

 

ผู้อำนวยการ เขตสุขภาพที่ 1

  นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล Contact:
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 Tel: 081-9612312
      e-mail:
      paisal001@hotmail.com
 

รองผู้อำนวยการ เขตสุขภาพที่ 1

  นายแพทย์ เอกชัย คำลือ Contact:
    นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน) Tel: 081-xxxxxxx
    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 e-mail:
      -
       
 

รองผู้อำนวยการ เขตสุขภาพที่ 1

  นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภน Contact:
    นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน) Tel: 081-xxxxxxx
    รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 e-mail:
      -
       
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เขตสุขภาพที่ 1

  พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ Contact:
    นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน) Tel: 081-xxxxxxx
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 e-mail:
      -
       
 

กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 1

  นางอำภา ทองประเสริฐ Contact:
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ Tel: 092-261-5448 , 081-952-5083
    หน้าที่รับผิดชอบรับ:
  • ความรับผิดชอบ กลุ่มงานอำนวยการ
  • ความรับผิดชอบ กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์
e-mail:
    tetoonta_34@hotmail.com
     
 

กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 1

  นางสุปราณี คดิษยะกมล Contact:
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ Tel: 088-2603270
    หน้าที่รับผิดชอบรับ:
  • กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง
e-mail:
    supranee.dis@gmail.com
     
 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 1

  นางอมาวสี สันทัดวนิช Contact:
    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ Tel: 089-7591272
    หน้าที่รับผิดชอบรับ:
  • กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
e-mail:
    healthregion1@gmail.com
     
 

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1

  นายนครินทร์ เกียรติอนันต์ Contact:
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ Tel: 088-2668189
    หน้าที่รับผิดชอบรับ:
  • กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
e-mail:
    kengnakarin@hotmail.com