งานตรวจราชการ

 
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 
 
   
  ร้อยเอก นายแพทย์ ภูรีวรรธน์ โชคเกิด
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1
 
 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

   
   
  นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 1
 
         
นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ โสภน
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
นายแพทย์ เอกชัย คำลือ
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
นายแพทย์ สำเริง สีแก้ว
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
นายแพทย์ วิชิน โชติปฏิเวชกุล
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 1

  นางอำภา ทองประเสริฐ Contact:
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ Tel: 092-261-5448 , 081-952-5083
    หน้าที่รับผิดชอบรับ:
  • ความรับผิดชอบ กลุ่มงานอำนวยการ
  • ความรับผิดชอบ กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์
e-mail:
    tetoonta_34@hotmail.com
     
 

กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 1

  นางสาวสินีนาฏ เสนาวรรณา Contact:
    นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ Tel: 089-4344582
    หน้าที่รับผิดชอบรับ:
  • กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง
e-mail:
    noi120923@hotmail.com
     
 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 1

  นางอมาวสี สันทัดวนิช Contact:
    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ Tel: 089-7591272
    หน้าที่รับผิดชอบรับ:
  • กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
e-mail:
    healthregion1@gmail.com
     
 

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1

  นายนครินทร์ เกียรติอนันต์ Contact:
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ Tel: 088-2668189
    หน้าที่รับผิดชอบรับ:
  • กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
e-mail:
    kengnakarin@hotmail.com