พื้นที่รับผิดชอบ
  เขตบริการที่ 1 มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ประกอบด้วย
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เขตสุขภาพล้านนา เป็นองค์กรหลักในการประสาน สนับสนุน และจัดการระบบสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี อย่างยั่งยืน”
 

ความหมายของภาพ

     1.สิ่งที่อยู่ด้านในวงกลม หมายถึง การให้บริการและระบบบริการ โดยประชาชนมีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ พึ่งพาระบบบริการเฉพาะเท่าที่จำเป็น มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5 กลุ่มวัยมีระบบบริการที่มีคุณภาพ มีระบบส่งต่อที่รวดเร็ว และมีศักยภาพที่พร้อมในการแข่งขันสูง มีเรื่อง self-care ที่ดี

     2.วงกลมด้านนอก หมายถึง เขตสุขภาพที่ 1 มีเสถียรภาพทางด้านการเงิน มีภาคีเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กรต่างๆ ในชุมชนอย่างเป็นระบบ

     3.มือทั้งสองข้างใต้ภาพ หมายถึง องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน มีสัญลักษณ์หน่วยงานต่างๆทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ คือ กลุ่มบุคลากรที่ทำงานด้านสหวิชาชีพ สาธารณสุข โดยมีการอภิบาลระบบการทำงานร่วมกันด้วยใจ

     4. ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง การประสบความสำเร็จ ประกอบไปด้วย คำสำคัญได้แก่ quality (คุณภาพ), efficiency (ประสิทธิภาพ), accessibility (การเข้าถึง) และ Moral (มีความเป็นธรรม) เปรียบเสมือนการอภิบาลระบบการทำงานร่วมกันด้วยใจ

     5. มงกุฎ หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขภายใต้การบริหารงานในรูปแบบเขตสุขภาพมีความเป็น excellence

 

พันธกิจ

     1. พัฒนาระบบการสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

     2. ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

     3. บริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเครือข่ายอย่างมีธรรมาภิบาล

     4. พัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ประเมินผลของเครือข่าย