สรุปมติ และข้อสั่งการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 , สรุปมติ และข้อสั่งการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 , สรุปมติ และข้อสั่งการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ ๘ มีนาคม 2562 , สรุปมติ และข้อสั่งการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 , สรุปมติ และข้อสั่งการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 มกราคม 2562 , ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการลงทุนภาครัฐ , รายงานผลการอบรมสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานอาหารปลอดภัยของประเทศ ยุค 4.0 , หนังสือเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 มกราคม 2562
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

ข่าวสาร เขตสุขภาพที่ 1
สรุปมติประชุมสำนักตรวจครั้งที่6_2562
โพสเมื่อ: 19 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งประกวดผลงานวิชาการ โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย R2R และนวัตกรรม เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2562
โพสเมื่อ: 19 ก.ค. 2562
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฯ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล(IndividualKMPlan)ในการพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
โพสเมื่อ: 11 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ การพัฒนาบุคลากรด้านการปฎิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ
โพสเมื่อ: 11 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชีตาม พ.ร.บ. บริหารทุนหมุนเวียนและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
โพสเมื่อ: 11 ก.ค. 2562
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ: 11 ก.ค. 2562
หนังสือเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 4 / 2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ: 18 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมหลักสูตรวิชาการนานาชาติ "Khon Kaen International Conference In Palliative Care "
โพสเมื่อ: 31 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมโครงการฝึกอบรม 2562
โพสเมื่อ: 30 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการวิทยาลัยพยาบาลประจำปี 2562
โพสเมื่อ: 30 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
โพสเมื่อ: 19 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ร่วมทำประชาพิจารณ์ทักษะหัตถการ สำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
โพสเมื่อ: 25 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ุเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร วิทยาศาสตร์การบริจากโลหิต 16 หน่วยกิต
โพสเมื่อ: 20 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ุเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการกู้ชีพแบบองค์รวม
โพสเมื่อ: 20 มี.ค. 2562
ขอขยายเวลาและเลื่อนการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะรุ่นที่ 2
โพสเมื่อ: 20 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล(Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
โพสเมื่อ: 14 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสมัครเป็นสมาชิก ฌกส.
โพสเมื่อ: 11 มี.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมต่างๆของศุนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
โพสเมื่อ: 31 ม.ค. 2562

โครงการอบรม Workshop on the practice of practice of preinvasive cervical cancer ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ: 29 ม.ค. 2562

ขยายเวลาการรับสมัครเข้าอบรมหลักสุตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข Health Policy and Strategy Training program (HPT)
โพสเมื่อ: 29 ม.ค. 2562

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการลงทุนภาครัฐ
โพสเมื่อ: 18 ม.ค. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2561

ขอเชิญประชุมบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO"
โพสเมื่อ: 27 ส.ค. 2561

เชิญชวนประดับธงชาติ ธงพระนามาภิไธย "ส.ก." และจัดโต๊ะหมู่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
โพสเมื่อ: 27 ส.ค. 2561

< การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (กรมควบคุมโรค)
โพสเมื่อ: 10 พ.ค. 2561

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในระบบราชการ
โพสเมื่อ: 10 พ.ค. 2561

แจ้งข้อมุลจำนวนหน่วยบริการสุขภาพ
โพสเมื่อ: 09 พ.ค. 2561

รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 4/2561
โพสเมื่อ: 19 เม.ย. 2561

รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 3/2561
โพสเมื่อ: 9 เม.ย. 2561

ขอเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1
โพสเมื่อ: 12 มี.ค. 2561

แบบตาราง(template)รายงานสุขภาพคนไทย เขตสุขภาพที่ 1
โพสเมื่อ: 31 ม.ค. 2561

โครงการพัฒนาและจัดทำแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมปี2558
โพสเมื่อ: 29 พ.ย. 2560

เอกสารรายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 เดือนกรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ: 29 พ.ย. 2560

เอกสารจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตาม 4 Excellence เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2561
โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2560

แจ้งให้ทุกเขตสุขภาพตรวจสอบความถูกต้องและเตรียมความพร้อมของรายการงบลงทุนตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2560

สรุปมติประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3/2560
โพสเมื่อ: 15 มิ.ย. 2560

เอกสารประกอบการประชุม ล่าสุด


ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 4 / 2561
Link : Download
ปฏิทินปฏิบัติงานเขตสุขภาพที่ 1
สาระความรู้