หนังสือเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 มกราคม 2562 , เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการเเพทย์ปฐมภูมิเเละเครือข่ายระดับสุขภาพอำเภอ“การพัฒนาทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ระดับเขต (ครู ก) ระดับจังหวัด (ครู ข) เขตสุขภาพที่ 1 , ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 6 / 2561 (14 ธันวาคม 2561) , ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5 / 2561 (21 พฤศจิกายน 2561) , สรุปมติ และข้อสั่งการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5 / 2561 (8 พฤศจิกายน 2561) , ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (29 สิงหาคม 2561) , การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงาน นวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561 (21 สิงหาคม 2561) , เชิญชวนให้บุคลากรที่สนใจทุกท่านร่วมส่งผลงานผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ประชุมวิชาการ นำเสนอผลงาน และนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 (17 สิงหาคม 2561) , สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการและวิชาการ (21 มิถุนายน 2561) , ขอเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 (04 มิถุนายน 2561) , จัดทำแผนคำขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (04 มิถุนายน 2561) , มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในระบบราชการ (10 พฤษภาคม 2561) , การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (กรมควบคุมโรค) (10 พฤษภาคม 2561) , เชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 (09 พฤษภาคม 2561)
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

ปฏิทินปฏิบัติงานเขตสุขภาพที่ 1
สาระความรู้