สรุปมติ และข้อสั่งการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 , สรุปมติ และข้อสั่งการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 , สรุปมติ และข้อสั่งการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ ๘ มีนาคม 2562 , สรุปมติ และข้อสั่งการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 , สรุปมติ และข้อสั่งการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 มกราคม 2562 , ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการลงทุนภาครัฐ , รายงานผลการอบรมสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานอาหารปลอดภัยของประเทศ ยุค 4.0 , หนังสือเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 มกราคม 2562
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1

สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
-->

Air Warning System - Leaflet
0 - 25 26 - 37 38 - 50 51 - 90 91 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพ
ข่าวสาร เขตสุขภาพที่ 1
เงินพัฒนาสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1
โพสเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2565
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๒
โพสเมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2564
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ: 13 กรกฏาคม 2564
ประชาสัมพันธ์หนังสือล้อมวงเล่าเหล่าเภสัชกร (คบส.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ: 1 กรกฏาคม 2564
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านโรคมะเร็งสำหรับเครีอข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
โพสเมื่อ: 25 มิถุนายน 2564
การประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปี 2563
โพสเมื่อ: 3 กันยายน 2563
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ 26 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ: 26 สิงหาคม 2563
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ: 19 มิถุนายน 2563
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษปฎิบัติหน้าที่รองผู้อวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลฝาง
โพสเมื่อ: 19 มิถุนายน 2563
แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลกรณีสงสัยแปดแปื้อนเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ: 27 มีนาคม 2563
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์จัดการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยไตเทียม) รุ่นที่ 49 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ: 24 มีนาคม 2563
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัมนาศักยภาพบุคลากร 4 หลักสูตร
โพสเมื่อ: 24 มีนาคม 2563
โครงการประกวดนวัตกรรม Green & Clean Hospital ปี 2563
โพสเมื่อ: 11 มีนาคม 2563
การประกวดนวัตกรรม Green & Clean Hospital ปี 2563
โพสเมื่อ: 11 มีนาคม 2563
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อสรรหาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลปาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2563
ประชาสัมพันธ์"กัญชาทางการแพทย์" สามารถเข้าเว็บไซด์กัญชาทางการแพทย์ (http://medcannabis.go.th)
โพสเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
โพสเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ของแจ้งช่องทางการ Download ไฟล์เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสามารถ Download ไฟล์เอกสารฉบับบสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซด์ระบบตรวจราชการออนไลน์ (http://bie.moph.go.th/e-insreport/)
โพสเมื่อ: 27 มกราคม 2563

งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำคู่มือการเรียนการสอนรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานศึกษา "จิตตาไว รู้เท่าทันสื่อ"
โพสเมื่อ: 27 มกราคม 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ตำแหน่ง
โพสเมื่อ: 27 สิงหาคม 2562

ประชุมวิชาการและพัฒนาดุลยภาพชีวิตบุคลกรในสังกัดเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ระหว่วงวันที่ 18 -20 กันยายน 2562
โพสเมื่อ: 21 สิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ สารสัมพันธ์ "แก้วกัลยาสิกขาลัย" ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562 และการประชุมสัมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งืทที่ 14 ประจำปี 2562 "รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทยเทิดไท้องค์ราชัน " ระหว่างวันที่ 21 -22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ: 07 ส.ค. 2562

สรุปมติประชุมสำนักตรวจครั้งที่6_2562
โพสเมื่อ: 19 ก.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์ส่งประกวดผลงานวิชาการ โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย R2R และนวัตกรรม เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2562
โพสเมื่อ: 19 ก.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฯ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล(IndividualKMPlan)ในการพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
โพสเมื่อ: 11 ก.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ การพัฒนาบุคลากรด้านการปฎิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ
โพสเมื่อ: 11 ก.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชีตาม พ.ร.บ. บริหารทุนหมุนเวียนและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
โพสเมื่อ: 11 ก.ค. 2562

ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ: 11 ก.ค. 2562

หนังสือเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 4 / 2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ: 18 มิ.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมหลักสูตรวิชาการนานาชาติ "Khon Kaen International Conference In Palliative Care "
โพสเมื่อ: 31 พ.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมโครงการฝึกอบรม 2562
โพสเมื่อ: 30 พ.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการวิทยาลัยพยาบาลประจำปี 2562
โพสเมื่อ: 30 เม.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
โพสเมื่อ: 19 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ร่วมทำประชาพิจารณ์ทักษะหัตถการ สำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
โพสเมื่อ: 25 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ุเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร วิทยาศาสตร์การบริจากโลหิต 16 หน่วยกิต
โพสเมื่อ: 20 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ุเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการกู้ชีพแบบองค์รวม
โพสเมื่อ: 20 มี.ค. 2562
ขอขยายเวลาและเลื่อนการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะรุ่นที่ 2
โพสเมื่อ: 20 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล(Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
โพสเมื่อ: 14 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสมัครเป็นสมาชิก ฌกส.
โพสเมื่อ: 11 มี.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมต่างๆของศุนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
โพสเมื่อ: 31 ม.ค. 2562

โครงการอบรม Workshop on the practice of practice of preinvasive cervical cancer ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ: 29 ม.ค. 2562

ขยายเวลาการรับสมัครเข้าอบรมหลักสุตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข Health Policy and Strategy Training program (HPT)
โพสเมื่อ: 29 ม.ค. 2562

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการลงทุนภาครัฐ
โพสเมื่อ: 18 ม.ค. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2561

ขอเชิญประชุมบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO"
โพสเมื่อ: 27 ส.ค. 2561

เชิญชวนประดับธงชาติ ธงพระนามาภิไธย "ส.ก." และจัดโต๊ะหมู่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
โพสเมื่อ: 27 ส.ค. 2561

< การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (กรมควบคุมโรค)
โพสเมื่อ: 10 พ.ค. 2561

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในระบบราชการ
โพสเมื่อ: 10 พ.ค. 2561

แจ้งข้อมุลจำนวนหน่วยบริการสุขภาพ
โพสเมื่อ: 09 พ.ค. 2561

รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 4/2561
โพสเมื่อ: 19 เม.ย. 2561

รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 3/2561
โพสเมื่อ: 9 เม.ย. 2561

ขอเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1
โพสเมื่อ: 12 มี.ค. 2561

แบบตาราง(template)รายงานสุขภาพคนไทย เขตสุขภาพที่ 1
โพสเมื่อ: 31 ม.ค. 2561

โครงการพัฒนาและจัดทำแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมปี2558
โพสเมื่อ: 29 พ.ย. 2560

เอกสารรายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 เดือนกรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ: 29 พ.ย. 2560

เอกสารจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตาม 4 Excellence เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2561
โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2560

แจ้งให้ทุกเขตสุขภาพตรวจสอบความถูกต้องและเตรียมความพร้อมของรายการงบลงทุนตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2560

สรุปมติประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3/2560
โพสเมื่อ: 15 มิ.ย. 2560


ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด เขตสุขภาพที่ 1
ปฏิทินปฏิบัติงานเขตสุขภาพที่ 1
กิจกรรมสำนักงานเขต
ภาพการรับจัดสรรวัสดุอุปกรณ์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ(CIO)

จำนวนประชากร เขตสุขภาพที่ 1

เพิ่มเติม

2,875,930

ประชากรชาย
3,010,640

ประชากรหญิง
5,886,570

ประชากรรวม
4,335,861

ประชากร สปสช

การเงินการคลัง (CFO)

สรุปสถานการณ์ทางการเงิน เขตสุขภาพที่ 1 ไตรมาส 2/2562 ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

เพิ่มเติม

6,544,716,778

ทุนสำรองสุทธิ(NWC)
2,318,352,793

NI+Depreciation
2,304,707,491

EBITDA
2,490,515,672

เงินบำรุุงคงเหลือ

ทรัพยากรบุคคล(CHRO)

จำนวนบุคลากร เขตสุขภาพที่ 1

เพิ่มเติม

2,398

แพทย์
694

ทันตแพทย์
1,016

เภสัชกร
11,710

พยาบาลวิชาชีพ

ระบบบริการสุขภาพ(CSO)

จำนวนหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 1

เพิ่มเติม

8

สาธารณสุขจังหวัด
102

รพศ รพท รพช
103

สสอ
1107

รพสต