สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการและวิชาการ (21 มิถุยายน 2561) , ขอเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 (04 มิถุยายน 2561) , จัดทำแผนคำขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (04 มิถุยายน 2561) , มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในระบบราชการ (10 พฤษภาคม 2561) , การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (กรมควบคุมโรค) (10 พฤษภาคม 2561) , เชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 (09 พฤษภาคม 2561)
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

ข่าวสาร เขตสุขภาพที่ 1
การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (กรมควบคุมโรค)
โพสเมื่อ: 10 พ.ค. 2561

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในระบบราชการ
โพสเมื่อ: 10 พ.ค. 2561

แจ้งข้อมุลจำนวนหน่วยบริการสุขภาพ
โพสเมื่อ: 09 พ.ค. 2561

รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 4/2561
โพสเมื่อ: 19 เม.ย. 2561

รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 3/2561
โพสเมื่อ: 9 เม.ย. 2561

ขอเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1
โพสเมื่อ: 12 มี.ค. 2561

แบบตาราง(template)รายงานสุขภาพคนไทย เขตสุขภาพที่ 1
โพสเมื่อ: 31 ม.ค. 2561

โครงการพัฒนาและจัดทำแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมปี2558
โพสเมื่อ: 29 พ.ย. 2560

เอกสารรายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 เดือนกรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ: 29 พ.ย. 2560

เอกสารจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตาม 4 Excellence เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2561
โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2560

แจ้งให้ทุกเขตสุขภาพตรวจสอบความถูกต้องและเตรียมความพร้อมของรายการงบลงทุนตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2560

สรุปมติประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3/2560
โพสเมื่อ: 15 มิ.ย. 2560

เอกสารประกอบการประชุม ล่าสุด


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2561
Link : Download
ปฏิทินปฏิบัติงานเขตสุขภาพที่ 1
สาระความรู้