ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5 / 2561

เนื้อหาโดย : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2561

      นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ภายในเขตสุขภาพที่ 1 ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5 / 2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
   
 
  เอกสาร :