ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

เนื้อหาโดย : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เมื่อ: 21 มีนาคม 2561

      นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ภายในเขตสุขภาพที่ 1 ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ. ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 มีนาคม 2561
   
 
  เอกสาร : -