เอกสารประกอบการประชุมตามโครงการ "การพัฒนาศักยภาพการดูแลทารกแรกเกิด การป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการส่งต่อทารกแรกเกิดอย่างปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564" วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

เอกสารประกอบการประชุม


แนวทางดูแลทารกที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โดย พญ.ปัฐมาลักษณ์ เผือกผ่อง โรงพยาบาลนครพิงค์

- การส่งต่อทารกแรกเกิด     - การส่งต่อทารกแรกเกิด 2
โดย พญ.จินตนา อินต๊ะชมภู โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
- การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
โดย นพ.รวี อัศวกิติพงษ์ โรงพยาบาลลำปาง
- การเตรียม TPN และการบริหารยาสำหรับทารก
โดย เภสัชกรหญิงเยาวเรศ เมฆขยาย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์