เอกสารประกอบการประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก หลักสูตร "Advanced live support in obstetrics and pediatrics (ALSOP)" เขตสุขภาพที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก
หลักสูตร "Advanced live support in obstetrics and pediatrics (ALSOP)" เขตสุขภาพที่ 1
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายสถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 1 และ "Advanced live support in obstetrics and pediatrics (ALSOP)"
กลุ่มที่ 1 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยสูติกรรมและทารกในสถานการณ์ COVID - 19    กลุ่มที่ 1 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยสูติกรรมและทารกในสถานการณ์ COVID - 19(2)
กลุ่มที่ 2 การใช้เครื่องมือประเมินเด็กออทิสติก
กลุ่มที่ 3 Preterm prevention
กลุ่มที่ 4 การดูแลรักษาภาวะ PPH
กลุ่มที่ 5 การดูแลรักษาภาวะ PIH
กลุ่มที่ 6 ภาวะคลอดติดไหล่ (Shoulder Dystocia)
กลุ่มที่ 7 การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (NCPR)
กลุ่มที่ 8 การประเมินสภาพทารกในครรภ์ด้วย eletronic fetal heart rate monitoring (EFM)
กลุ่มที่ 9 Emergency OB referal system in remote area
กลุ่มที่ 10 Prolapse cord