จังหวัด เชียงใหม่

  กลุ่มงานสำนักงานฯ
 1. ...........................................
 2. ...........................................
 3. ...........................................
  โรงพยาบาล
 1. ...........................................
 2. ...........................................
 3. ...........................................
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
 1. ...........................................
 2. ...........................................
 3. ...........................................
ดูทั้งหมด

จังหวัด เชียงราย

  กลุ่มงานสำนักงานฯ
 1. สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
  โทรศัพท์ : 053910300
 2. ทันตกรรม
  โทรศัพท์ : 053910304,053600583
 3. คุ้มครองผู้บริโภค
  โทรศัพท์ : 053910322-29
 4. พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  โทรศัพท์ : 053910341-42,053910351-52
 5. ประกันสุขภาพ
  โทรศัพท์ : 053910317-18,053910333-34
 6. นิติการ
  โทรศัพท์ : 053910353
 7. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  โทรศัพท์ : 053910320-21
 8. แพทย์แผนไทย
  โทรศัพท์ : 053910312-13
 9. ยาเสพติด
  โทรศัพท์ : 0-5391-0327,0-5391-0362
 10. ส่งเสริมสุขภาพ
  โทรศัพท์ : 0-5391-0354-55
 11. บริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ : 0-0000-0000
 12. พัฒนาทรัพยากรบุคคลและรูปแบบบริการ
  โทรศัพท์ : 0-0000-0000
 13. อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
  โทรศัพท์ : 053910310-11
 14. ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
  โทรศัพท์ : 053910356-58
 15. ระบาดวิทยา
  โทรศัพท์ : 053910343-4
 16. งานการเจ้าหน้าที่
  โทรศัพท์ : 053910331-2
 17. เอดส์และกามโรค
  โทรศัพท์ :
 18. บันทึกการปฏิบัติงานนอกสถานที่(ควบคุมโรค)
 19. บันทึกการปฏิบัติงานนอกสถานที่(บริหาร)
  โทรศัพท์ :
  โรงพยาบาล
 1. เชียงรายประชานุเคราะห์
  โทรศัพท์ : 053711300
 2. เทิง
  โทรศัพท์ : 053795259
 3. พาน
  โทรศัพท์ : 053721345-6
 4. ป่าแดด
  โทรศัพท์ : 053654479-80
 5. แม่จัน
  โทรศัพท์ : 053771056
 6. เชียงแสน
  โทรศัพท์ : 053777035,053777017
 7. แม่สาย
  โทรศัพท์ : 053731300-1
 8. แม่สรวย
  โทรศัพท์ : 053786017,053786063
 9. เวียงป่าเป้า
  โทรศัพท์ : 053781342-3
 10. พญาเม็งราย
  โทรศัพท์ : 053799033
 11. เวียงแก่น
  โทรศัพท์ : 053608146,053608153
 12. ขุนตาล
  โทรศัพท์ : 053606221-2
 13. แม่ฟ้าหลวง
  โทรศัพท์ : 053730357-8
 14. แม่ลาว
  โทรศัพท์ : 053729585
 15. เวียงเชียงรุ้ง
  โทรศัพท์ : 053953137-8
 16. สมเด็จพระยุพราชเชียงของ
  โทรศัพท์ : 053655712-4
 17. สมเด็จพระญานสังวร
  โทรศัพท์ : 053603123
 18. ค่ายเม็งรายมหาราช
  โทรศัพท์ : 053717650-51
 19. โอเวอร์บุ๊ค
  โทรศัพท์ : 053-715830
 20. เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
  โทรศัพท์ : 053717499
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 1. เมืองเชียงราย โทรศัพท์ : 053713031
 2. เวียงชัย โทรศัพท์ : 053769209
 3. เชียงของ โทรศัพท์ : 053791330
 4. เทิง โทรศัพท์ : 053795192,053795514
 5. พาน โทรศัพท์ : 053721458
 6. ป่าแดด โทรศัพท์ : 053761046,053654355
 7. แม่จัน โทรศัพท์ : 053771876
 8. เชียงแสน โทรศัพท์ : 053777093
 9. แม่สาย โทรศัพท์ : 053731503,053733603
 10. แม่สรวย โทรศัพท์ : 053786096
 11. เวียงป่าเป้า โทรศัพท์ : 053781312
 12. พญาเม็งราย โทรศัพท์ : 053799078
 13. เวียงแก่น โทรศัพท์ : 053608173-4
 14. ขุนตาล โทรศัพท์ : 053657249
 15. แม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ : 053767152
 16. แม่ลาว โทรศัพท์ : 053778005
 17. เวียงเชียงรุ้ง โทรศัพท์ : 053953086
 18. ดอยหลวง โทรศัพท์ : 053790064,053790126
ดูทั้งหมด

จังหวัด ลำพูน

  กลุ่มงานสำนักงานฯ
 1. สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
  โทรศัพท์ : 0-5309-3725
 2. ...........................................
 3. ...........................................
  โรงพยาบาล
 1. ...........................................
 2. ...........................................
 3. ...........................................
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
 1. ...........................................
 2. ...........................................
 3. ...........................................
ดูทั้งหมด

จังหวัด ลำปาง

  กลุ่มงานสำนักงานฯ
 1. สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
  โทรศัพท์ : 0-5422-7526-9
 2. ...........................................
 3. ...........................................
  โรงพยาบาล
 1. ...........................................
 2. ...........................................
 3. ...........................................
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
 1. ...........................................
 2. ...........................................
 3. ...........................................
ดูทั้งหมด

จังหวัด แพร่

  กลุ่มงานสำนักงานฯ
 1. สาธารณสุขจังหวัดแพร่
  โทรศัพท์ : 0-5465-3254-5
 2. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 3. กลุ่มงานนิติการ
 4. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 5. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 6. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 7. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 8. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 9. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 10. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 12. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 13. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 14. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
  โรงพยาบาล
 1. รพ.แพร่
 2. รพ.ร้องกวาง
 3. รพ.ลอง
 4. รพ.สูงเม่น
 5. รพร.เด่นชัย
 6. รพ.สอง
 7. รพ.หนองม่วงไข่
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
 1. ...........................................
 2. ...........................................
 3. ...........................................
ดูทั้งหมด

จังหวัด น่าน

  กลุ่มงานสำนักงานฯ
 1. ...........................................
 2. ...........................................
 3. ...........................................
  โรงพยาบาล
 1. ...........................................
 2. ...........................................
 3. ...........................................
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
 1. ...........................................
 2. ...........................................
 3. ...........................................
ดูทั้งหมด

จังหวัด พะเยา

  โรงพยาบาล
 1. ...........................................
 2. ...........................................
 3. ...........................................
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
 1. ...........................................
 2. ...........................................
 3. ...........................................
ดูทั้งหมด

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  โรงพยาบาล
 1. ...........................................
 2. ...........................................
 3. ...........................................
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า 
 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม 
 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย
 4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย 
 5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย
 6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง
ดูทั้งหมด