การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “How to implement OKRs” ปีงบประมาณ 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “How to implement OKRs” ปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดยนายแพทย์วิชิน โชติปฏิเวชกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม) โรงพยาบาลแพร่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 และกล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทำงานด้วยการนำหลักการ OKRs (Objectivesand key results) โดยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 8 จังหวัด บุคลากรในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในเขตสุขภาพที่ 1 รวมทั้งสิ้นจำนวน 93 คน และได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและทีมงานประกอบด้วย 1. นางสาวนวชล จงเปรมกิจไพศาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2. นางอวยพร พินิจชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นางสาวสุพรรณษา สว่างภพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4. นายบุญชู กาญจนปฐมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มาบรรยายความเป็นมา การถ่ายทอด OKRs สู่ระดับปฏิบัติการ การจัดทำระบบรายงานผล OKRs และร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มกำหนดการตั้ง OKRs ในช่วงท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้มีการนำเสนอและอภิปรายการตั้ง OKRs ของแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ OKRs ของหน่วยงานในเขตสุขภาพต่อไป


เอกสารประกอบการประชุม