คำสั่งย้ายข้าราชการ คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 1

คำสั่งย้ายข้าราชการ คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 1
คำสั่งย้ายข้าราชการ คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 1

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0226/ว 4507 เรื่อง ย้ายข้าราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1709 / 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1710 / 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0226/ว 4506 เรื่อง ย้ายข้าราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1711/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1712/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.06/ 3508 เรื่อง ย้ายข้าราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1548/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1549/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.06/ 3632 เรื่อง ย้ายข้าราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1579/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1580/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.06/ 3668 เรื่อง ย้ายข้าราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1625/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1626/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.06/ 3707 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1672/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ


ด่วนที่สุด ที่ สป 0208.06/ว 3753 เรื่อง ย้ายข้าราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1667/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1686/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ


ด่วนที่สุด ที่ สป 0208.06/ว 3752 เรื่อง ย้ายข้าราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1714/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1715/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ


ด่วนที่สุด ที่ สป 0208.06/ว 3771 เรื่อง ย้ายข้าราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1721/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1722/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0226/ว 4509 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 873/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ


ด่วนที่สุด ที่ สป 0226/ว 4508 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1706/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ