การคัดเลือกทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 1

การคัดเลือกทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 1
การคัดเลือกทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 1

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรางสาธารณสข.เรื่อง การรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีกาศึกษา 2566

หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้สมัครรับต้นสังกัด เขตสุขภาพที่ 1

ปฏิทินดำเนินการคัดเลือกทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 1

แบบฟอร์มแสดงความจำนงเพื่อขอรับทุนต้นสังกัดทันตแพทย์ประจำบ้านปี 2566 เขตสุขภาพที่ 1

โรงพยาบาลรับต้นสังกัด เขตสุขภาพที่ 1

รายชื่อทันตแพทย์ผู้ได้เข้ารับคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ทันตแพทย์ผู้สมัครรับต้นสังกัด

ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อทันตแพทย์ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัตเลือกเข้าศึกษาทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๖