จำนวนบุคลากรเขตสุขภาพที่ 1

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563 ข้อมูลจาก เว็บไซต์ hrops กระทรวงสาธารณสุข

 จำนวนบุคลากรเขตสุขภาพที่ 1
จังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
เชียงใหม่ 4,760 286 210 3,650 193
ลำพูน 1,580 133 77 1,088 14
ลำปาง 2,859 180 160 1,488 307
แพร่ 1,867 159 92 978 227
น่าน 2,252 164 133 1,515 137
พะเยา 1,903 89 144 995 95
เชียงราย 3,895 246 204 3,341 434
แม่ฮ่องสอน 1,015 76 100 650 40